1457990955_13_back.png

N.A TECHN

111.png

- האתר והנהלתו אינם אחראים על התוכן, המידע, הנתונים ו/או דיוקם (האחריות על המפרסם בלבד).

- האתר והנהלתו לא יהיו אחראיים לכל פגיעה שעלולה להיגרם לעסקי המפרסמים בו ולמשתמשיו באמצעות דרכי הפרסום השונות.

- מבצעים/פורומים/המלצות/קבצים גראפיים/תמונות/טקסטים או בכל דרך אחרת שיועבר לאתר באחריות הלקוח או המפרסם בלבד.

- על הלקוח/המפרסם לבדוק את כל החומר בעת עליית הפרסום שלו באתר ולהודיע על תיקונים בתוך שבוע כולל מספרי טלפון, תמונות, טקסטים/סקיצות (לאחר מכן יהווה כאישור להנהלת האתר.) כל האחריות לחומרים המפורסמים הינה על המפרסמים עצמם ולא תהיה עילה כל שהיא כולל צד שלישי לתביעה נגד האתר והנהלתו.

- סמכות שיפוט ייחודית: הצדדים מסכימים בכתב זה כי סמכות השיפוט הייחודית בגין כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה,

תהא לבית משפט השלום בעכו ו/או בית משפט המחוזי בחיפה בלבד, הכל לפי הסמכות העניינית של עילת התביעה.

- מערכת האתר אינה מתחייבת למיקומים במנועי החיפוש ואינה מחויבת להסברים לגבי סודות או שיטות הפרסום בהם אנו משתמשים לטובת לקוחותינו. 

- הלקוח מצהיר שכול הזכויות על החומרים שיעביר לאתר שייכים לו, ואין לאחר זכויות יוצרים עליהם.

- האתר והנהלתו לא יהיו אחראים לכל תביעה וטענה מצד כלשהו בגין שימוש שיעשה בחומרים שנמסרו על ידי

המזמין/לקוח או מי מטעמו.

- האתר והנהלתו שומרים לעצמם את הזכות - אך לא מתחייבים - למחוק תכנים על פי שיקול דעת הבלעדי במידה והם אינם עומדים בתנאים דלעיל.

- מפעילי האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראיים כלפי בעל עסק / מזמין פרסום או צד שלישי אחר בגין עוגמת נפש, אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות או נזקין אקראיים, מיוחדים או עקיפים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש בשירותים/פרסומים השונים שהוזמנו.

- החברה שומרת לעצמה את האפשרות הבלעדית לשנות מחירים של מוצרים

 

 - כאשר לקוח ביצע תשלום ואישר את העסקה הוא  מאשר את התנאים הכתובים במסמך זה באופן אוטומטי  

.

- זכויות יוצרים/קניין: האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות כל שימוש בטקסטים/תמונות/פרסומים/אפליקציות השירות שהוזמנו, בכל דרך שימצא לנכון כולל תוכן, עיצוב, קישור, ממשקים ועוד. כל זאת לפי שיקול דעת מקצועי ובלעדי כל זכויות הקניין הרוחני הכוללות תוכנות, קבצי טקסט, גרפיקה, תמונות, שבוצעו עבור המזמין שייכים לאתר ולא יועתקו בכל דרך שהיא ללא אישור מוקדם ובכתב מהנהלת האתר. מחובתו של מזמין הפרסום / הלקוח לבדוק את נכונות פרטי הפרסום כולל טלפונים, לא תהיה כל טענה מצד הלקוח המפרסם לגבי נכונות הפרטים לבעל האתר אחריות נכונות הפרסום הינה בלעדית על הלקוח המפרסם באתר.